Det finnes ganske mange tips og livsstilsråd der ute med ting du kan gjøre som mann for å bli mer fruktbar, men mange av disse tipsene som finnes er det kanskje ikke hold i i forskningen. Jeg har her oversatt en studie som tar en gjennomgang av de mange livsstilsrådene som anbefales av komplementære og alternative terapier ved mannlig infertilitet. Forfatterene ønsker å skille fakta fra fiksjon.

Livsstilendringer
Overvekt er forbundet med lavere nivå av testosteron og luteiniserende hormon, få sædceller eller at det ikke finnes sædceller i sæden, redusert sædkvalitet og ejakulasjonsvolum. Forskerene fant ingen randomiserte kontrollerte studier som så på overvekt eller vekttap hos overvektige menn med fertilitetsproblemer. Randomiserte kontollerte studier er gullstandarden, og ansees som den beste metoden for å finne ut om en type behandling virker. Det kan likevel se ut til at vekttap gjennom endret kosthold og mosjon kan gi økt testosteronnivå og bedret sædkvalitet.

Overvektsoperasjoner som “Gastrisk bypass”, “Duodenal switch” og “Gastric sleeve”-reseksjon har ikke den samme positive effekten, antagelig fordi en slik operasjon fører til endringer i utskillelsen av signalstoffer og hormoner i kroppen. Vektreduksjon gjennom diett og mosjon for å få normal BMI er det som anbefales ved overvekt og fertilitetsproblemer.

Nyere studier viser at røyking er assosiert med lavere spermiekonsentrasjon, nedsatt motilitet (bevegelse) og morfologi (form), og økt sannsynlighet for skader på DNA. Selv om det ikke finnes noen randomiserte kontrollerte studier som viser at røyking har en negativ innvirkning på mannlig fruktbarhet, anbefales det likevel å unngå røyking og eksponering for tobakkrøyk både for menn og kvinner som forsøker å bli gravide.

Når det gjelder kaffe, er det ingen randomiserte kontrollerte studier (RCT) som undersøker effekten av koffein på mannlig fruktbarhet, og studiene som finnes på koffein gir ingen entydlige svar kan det se ut som om et moderat forbruk av koffein er trygt for mannens reproduktive helse. Det er ikke nok bevis til å anbefale hverken for eller mot in vitro koffeintilskudd.

Litteraturen viser at mannlige fertilitet påvirkes av hvor store doser alkohol man inntar og over hvor lang tidsperiode man drikker alkohol. Menn med begrenset alkoholinntak viste ingen negativ effekt på sædkvaliteten, men det er observert en stigende reduksjon av sædkvaliteten i flere studier. Alvorlig alkoholmisbruk er ofte forbundet med hypogonadisme (redusert testosteronnivå). De skadelige effektene av alkohol på mannlig fruktbarhet kan være reversibel dersom man er avholdende til alkohol. Selv om sædkvaliteten ikke påvirkes, er alkoholbruk forbundet med større sannsynlighet for abort og lavere fødselsvekt ved IVF. Det er tilstrekkelig bevis for å anbefale å minimere alkoholforbruket til menn som ønsker barn. Effekten av alkohol og alkoholinntak på mannlig infertilitet har ikke blitt undersøkt med randomiserte kontrollerte studier (RCT).

Kosttilskudd og vitaminer
En kommentar før du leser videre: Mange kosttilskudd og alternative helseprodukter reklamerer med at de har vitenskapelig dokumentert effekt. I Norge er det Mattilsynet som fører tilsyn med at næringsmidler med ernærings- og helsepåstander er merket og markedsført slik regelverket sier. Det gjøres for å sikre at forbrukeren ikke blir villedet. Den forskningen på kosttilskudd og vitaminer som presenteres her består i stor grad av enkeltstudier. Det er viktig å skille mellom gode og dårlige studier og at det er stor forskjell på enkeltforsøk, systematiske gjennomganger og metaanalyser. Metaanalyser summerer tidligere forskning om et fenomen. Formålet er å kombinere enkeltstudier for å få en bedre og sikrere helhetsbilde over forskningen. Der jeg har funnet systematiske gjennomganger og metaanalyser har jeg lagt til funnene i disse studiene.

Hestekastanje (Aescin) inneholder saponiner med antiokside, antiødeme og antiinflammatoriske egenskaper. En studie undersøkte 219 menn med varicocelerelatert infertilitet der en gruppe fikk aescin 30 mg to ganger daglig i to måneder og kontrollgruppen fikk vitamin E, pentoksifyllin og klomifen. En forbedring i spermiekonsentrasjon (definert som ≥30% økning) ble funnet i aescin-gruppen (57,5% mot 38,5%, P <0,05). Varicocelestørrelsen ble reduseret med aescin, selv om effekten var mer uttalt hos de med mild (41,7%, P> 0,05) og moderat (64,4%, P <0,05) varikocelle enn alvorlig varikocelle (20%).

Vitamin C og vitamin E ble gitt i høye doser i 8 uker til 31 infertile menn med redusert spermiemotilitet og sammenlignet med placebo. Høye doser av Vitaminer C og E i kombinasjon forbedret ikke spermieparametrene eller 24-timers spermieoverlevelse i denne lille studien.

Koenzym Q10 er en antioksidant som antas å kunne bidra til å øke spermieproduksjon og -kvalitet gjennom sin funksjon i den mitokondrielle elektrontransportkjeden. I en studie på 55 menn med dårlig spermiemotilitet forbedret et seks måneders daglig inntak av 200 mg Co Q10 spermiemotiliteten sammenlignet med placebo (39% mot 33%, P <0,0001). 3 måneder etter å ha sluttet med CO Q10 var motiliteten tilbake til utgangspunktet.

En annen studie vurderte effekten av et seks måneders daglig inntak av 200 mg Co Q10 hos 191 menn med lavt antall spermier, redusert spermiemotilitet eller spermiemorfologi. De som fikk CoQ 10 hadde økt spermekonsentrasjon (28,7 x 106 vs 16,8 × 10 6 ml-1, P = 0,005), motilitet (35,8% mot 25,4%, P = 0,008) og morfologi (17,6% mot 14,8%, P = 0,01), sammenlignet med placebo. Serum FSH (9,6 mot 16,4 IU l-1, P = 0,02) og LH (8,2 mot 13,1 IU l-1, P = 0,03) redusert. Det var ingen signifikant forskjell i serumtestosteron.

Tjueseks uker med en høyere dose CoQ 10 (300 mg daglig) i en annen gruppe på 212 menn med oligospermi, asthenospermi eller teratospermi, tilsvarende forbedret sædkonsentrasjon (26,4 × 10 6 mot 20,8 × 10 6 ml-1, P = 0,01), motilitet (27,6% vs 23,1%, P = 0,04) og morfologi (9,6% vs 7,8%, P = 0,04), mens serum FSH (10,7 vs 16,8 IU l-1, P = 0,03) og LH 8,8 mot 12,6 IU l-1, P = 0,03) redusert.

I tillegg har jeg funnet en nylig publisert metaanalyse: Coenzyme Q10 and male infertility: a meta-analysis. Metaanalysen konkluderer at det ikke finnes bevis i litteraturen at CoQ10 øker antall levendefødte eller graviditeter, men resultatene viser at det er en overodnet forbedring i spermieparametrene. Store, robuste studier er nødvendig for å veilede klinisk praksis.

Safran (Crocus sativus Linn.) er et krydder som inneholder antioksidantrike karotenoider som svekker frie radikaler. En studie av 230 menn med unormale sædparametre viste ingen forbedring i spermakonsentrasjon, motilitet eller morfologi etter 26 uker med 60 mg daglig inntak av safran sammenlignet med placebo.

Glutation finnes i alle kroppens celler og har som hovedfunksjon å beskytte mot frie radikaler. 600 mg Glutation annenhver dag i to måneder ble undersøkt i en gruppe av 20 infertile menn med unormale spermieparametere på grunn av ensidig varicocele (n = 10) eller bakteriefri betennelse i bekkenet (n = 10). Glutationtilskudded forbedret spermiemotilitet (38,5% mot 26,0%, P <0,01) og morfologi (atypiske former 48,1% mot 62,5%, P <0,001) etter en måned behandling. Denne effekten vedvarte ikke da inntak av glutation ble stoppet.

Koreansk rød ginseng består av flere ginsenoider og triterpen-saponiner der noen av de har antioksidantegenskaper. I en studie publisert i 2016 ble 80 ufruktbare menn med varicocele randomisert til placebo, koreansk rød ginseng (1,5 g daglig), varicocelektomi med placebo eller varicocelektomi med koreansk rød ginseng. Sædanalyse og hormonprofil ble utført i alle gruppene etter 12 uker. Alle gruppene foruten varicocelektomi med placebo-gruppen, viste signifikante forbedringer i spermakonsentrasjoner, motilitet, morfologi og levedyktighet ved slutten av studien. Det var imidlertid ingen signifikante forskjeller i serum follikelstimulerende hormon, luteiniserende hormon og testosteron blant gruppene. Selv om mekanismen bak effekten av koreansk rød ginseng ikke er avdekket kan koreansk rød ginseng være et nyttig middel i behandling av mannlig infertilitet. Det er behov for flere studier for å undersøke optimal dose og behandlingsvarighet.

L-carnitin er en kvartenær ammoniumforbindelse som syntetiseres fra aminosyrene lysin og methionin. I levende celler trengs carnitin til å transportere fettsyrer fra den intracellulære væsken inn i mitokondriene i forbindelse med nedbrytingen av lipider for å skaffe metabolsk energi. Den høyeste forekomsten av carnitin finnes i rødt kjøtt og meieriprodukter. I en randomisert studie av 86 infertile menn med spermier med lav eller ingen motilitet forbedret to måneders tilskudd med L-karnitin (2 g daglig) spermiemotilitet (forskjell + 11,0% vs + 8,8%, P = 0,04) og konsentrasjon (forskjell +9,0 × 10 6 mot +5,3 × 10 6 ml-1, P = 0,01) sammenlignet med placebo.

Nigella sativa (svartfrø) er en medisinplante med antioksidantegenskaper. I en studie av 68 infertile menn med unormale spermieparametere, forbedret et to måneders inntak av 2,5 ml svartfrøolje to ganger daglig spermier (60,2 × 106 vs 42,9 × 10 6 ml-1, P = 0,01), motilitet (69,7% mot 61,7%, P = 0,02), morfologi (49,1% mot 37,2%, P <0,01) og sædvolum (4,2 vs 3,1 ml, P <0,01) sammenlignet med placebo.

I tillegg fant jeg denne systematiske gjennomgangen fra 2015: Effects of black seeds (Nigella sativa) on male infertility: A systematic review. Selv om funnene i denne gjennomgangen antyder at Nigella sativa ser ut til å ha effekt i behandling av mannlig infertilitet, er det utilstrekkelig bevis for å anbefale bruk for infertile menn. Flere kliniske studier anbefales utført for å vise en effekt av Nigella sativa på mannlig infertilitet.

Omega-3 (DHA, EPA and ALA) er essensielle for vår fysiologi og kan virke som en antioksidant. Sperm fra asthenospermiske menn har lavere nivåer av DHA i spermemembranen sammenlignet med de fra friske menn. I en studie av 211 infertile menn med unormale spermieparametere forbedret daglig omega-3-tilskudd (515,2 mg EPA og 331,2 mg DHA) i 28 uker spermekonsentrasjonen (28,7 x 106 mot 16,2 x 10 6 ml-1, P = 0,001), motilitet (27,4% mot 18,6%, P = 0,002) og morfologi (12,8% mot 7,5%, P = 0,002).

I tillegg har jeg funnet denne systematiske gjennomgangen og metaanalysen: The Effect of Omega-3 Fatty Acids, EPA, and/or DHA on Male Infertility: A Systematic Review and Meta-analysis. Meta-analysen indikerer at inntak av omega-3 fettsyrer for infertile menn resulterte i en signifikant forbedring i spermiemobilitet og konsentrasjon av DHA i sædvæsken.

Selen er et mineral som er essensielt i energioverføringsreaksjoner så vel som i produksjonen av sædceller. Selenmangel i testikulært vev kan føre til redusert spermiemotilitet. Omlag 20-40% av mannlig infertilitet anses å skyldes mangelfull spermieproduksjon som følge av selenmangel. I en studie med 64 menn med redusert spermiemotilitet som fikk selentilskudd 100 μg daglig i 3 måneder ble spermiemotiliteten forbedret (28,2% mot 20,1%, P = 0,04) sammenlignet med placebo.

En studie med 105 subfertile menn med unormale spermieparametere ble gitt høydose selentilskudd (200 μg daglig) i tjueseks uker som resulterte i forbedret spermiekonsentrasjon (27,6 × 106 vs 22,4 × 10 6 ml -1, P = 0,03), motilitet (26,1 % mot 22,1%, P = 0,03), morfologi (9,2% vs 7,2%, P = 0,03), og sædvolum (3,2 mot 2,7 ml, P = 0,02). En annen gruppe på 104 subfertile menn fikk 600 mg N-acetyl-cystein daglig, en aminosyre som beskytter mot frie radikaler, i tillegg til en daglig høydose av selen 200 μg som resulterte i tilsvarende positive effekter i spermiekonsentrasjonen (32,1 × 106 vs 21,6 x 10 6 ml-1, P = 0,01), motilitet (29,2% vs 22,8%, P = 0,02), morfologi (9,3% vs 7,2%, P = 0,03) og ejakulasjonsvolum (3,4 vs 2,7 ml, P = 0,03). I både selen og N-acetyl-cystein (NAC) tilskuddskohorter økte nivået av testosteron (20,1 mot 17,4 nmol l-1, P = 0,04; 20,9 mot 17,8 nmol l-1, P = 0,03), mens nivåene av luteiniserende hormon (LH) (3,6 sammenlignet med 4,1 IU l-1, P = 0,04, 3,7 mot 4,4 IU l-1, P = 0,04) og follikkelstimulerende hormon (FSH) (2,1 mot 2,8 IU l-1, P = 0,04; 1,8 mot 2,6 IU l-1, P = 0,03) falt sammenlignet med placebo. Etter avsluttet inntak av selen ± NAC returnerte alle spermieparametere og hormonnivåer tilbake til samme nivåer som tidligere i løpet av 26 uker.

Sink er et nødvendig sporstoff (mineral) for svært mange prosesser i kroppen, og for et sunt immunforsvar. Det også kan bedre sædkvaliteten gjennom sine antioksidante og anti-apoptotiske (programmeret celledød) egenskaper. I en crossover diettstudie utført på 11 friske unge menn (gjennomsnittlig alder 28 år) resulterte alvorlig sinkmangel i redusert sædvolum (2,24 vs 3,30 ml, P = 0,03) og redusert serumtestosteron (21,9 mot 26,9 nmol l-1, P = 0,03), sammenlignet med normalt sinkinntak. En annen studie utført på 94 subfertile menn viste at en kombinasjonen av sink og folattilskudd økte spermiekonsentrasjonen (12 × 10 6 vs 7,5 × 10 6 ml-1, P <0,05), selv om sink- eller folattilskudd alene ikke forbedret noen spermaparametre sammenlignet med placebo.

I tillegg har jeg funnet en systematisk gjennomgang og metaanalyse: Zinc levels in seminal plasma and their correlation with male infertility: A systematic review and meta-analysis. Studien indikerte at sinkkonsentrasjonen i sædvæsken til infertile menn var betydelig lavere enn i kontrollgruppen med fertile menn. Sinktilskudd økte betydelig sædvolumet, spermiemotiliteten og andelen av normal spermier. Sinktilskudd kan gi en betydelig økning i spermekvaliteten hos infertile menn. Det er behov for flere studier for å undersøke sammenhengen mellom sinkkonsentrasjon i sædvæsken og mannlig infertilitet.

Sammendrag av resultatene på tilskudd og vitaminer.
Det kan se ut som dete er bevis for koenzym Q 10, glutation, L-karnitin, Nigella sativa (svartfrø), omega-3, selen ± NAC og sink + folat forbedrer spermieparametene. Aescin og koreansk rød ginseng kan være nyttig for subfertile menn med varicocele.

Sammensatte kosttilskudd for å øke fertiliteten
To RCT-studier undersøker effekten av sammensatte kosttillskudd som skal øke den mannlige fertiliteten. FertilAid for Men er en kombinasjon av antioksidanter som inneholder L-karnitin, druekjerneekstrakt, vitamin A, vitamin C, vitamin E, selen, macarot, asiatisk ginseng og sink. Fjorten menn med unormal spermiekvalitet ble randomisert til enten 90 dager med inntak av FertilAid (n = 8) eller placebo (n = 6). I FertilAid-gruppen ble det totale antall normale motile spermier forbedret (P = 0,05), men uten forbedring i antall spermier, motilitet eller morfologi. Studien er liten med kun fjorten menn og effekten på sædparametere er begrenset slik at det er vanskelig å anbefale dette tilskuddet.

Menevit antioksidant inneholder lycopen, vitamin E, vitamin C, sink, selen, folat og hvitløk. 60 par med mannlig infertilitet (dårlig spermemorfologi, motilitet eller lav membranintegritet) og DNA-fragmentering tok Menevit i 3 måneder før IVF-forsøk. Resultatene viste en forbedret levedyktig graviditetsrate (38,5% mot 16%, P = 0,046), definert som et levedyktig foster ved 13 ukers svangerskap, sammenlignet med placebo. Det var ingen signifikant endring i oocytbefruktningshastighet eller embryokvalitet. Studien var begrenset til par som gjennomgår IVF-ICSI, slik at resultatet ikke kan overføres til par som prøver samleie eller Intrauterine Insemination (IUI) for å bli gravide.

I tillegg fant jeg denne systematiske gjennomgangen fra januar 2018: Systematic review of antioxidant types and doses in male infertility: Benefits on semen parameters, advanced sperm function, assisted reproduction and live-birth rate. Denne omfattende gjennomgangen undersøkte effekten av inntak av antioksidanter for å forbedre mannlig fertilitet. De mest vanlige antioksidantene tatt alene eller i kobinasjon med andre var: vitamin E (400 mg), vitamin C (500-1000 mg), karnitiner (500-1000 mg), NAC (600 mg), CoQ10 (100-300 mg), sink (25-400 mg), selen (200 ug), folsyre (0,5 mg) og lykopen (6-8 mg). Det er vanskelig å si hva den optimale behandlingsdosen og -lengen er siden metodene som ble brukt i studiene varierte. Flere studier er nødvendig for å bestemme hva som gir et optimalt behandlingsopplegg som er effektivt i klinisk praksis for mannlig infertilitet. Den systematiske gjennomgangen konkluderte med at antioksidanter har generelt en gunstig effekt på mannlig fertilitet.

Mind-body praksis
Treningsformene tai chi og qigong kommer fra Kina. De integrerer bevegelse, pust og sinn for mental klarhet og balanse, og økt seksuell energi og lyst. En gjennomgang av forskningen på tai chi og qigong antyder at det kan gi økt beintetthet, redusere fall, bedre stressmestring og immunrespons, men ingen studier har undersøkt mannlig infertilitet.

Yoga er en fysisk, mental og åndelig disiplin som oppsto i India. Yoga består blant annet av forsiktig strekking, pusteøvelser og meditasjon. Yogaens rolle i mannlig infertilitet fokuserer på å redusere angst og bedre ereksjonen. Ingen kliniske studier undersøker sædkvalitet, graviditetsfrekvens eller levende fødte i forhold til tai chi, qigong eller yoga. Studier er nødvendig for å undersøke om denne typen trening forbedrer mannlig fruktbarhet.

Akupunktur
Kinesiske urter og akupunktur med eller uten elektrisk stimulering brukes ofte ved mannlig infertilitet. Forfatterene av denne artikkelen har sett på kun to randomiserte kontrollerte akupunkturstudier. Dersom du ønsker å lese mer om akupunktur og fertilitetsbehandling kan du lese mer her.

En studie av 57 menn med alvorlig oligoasthenospermia (lavt spermievolum i tillegg til dårlig motilitet) fikk akupunktur eller narreakupunktur. De som fikk akupunktur fikk økt motilitet, men lavere sædvolum.

En studie av 80 friske menn 30-35 år brukte Doppler ultralyd for å undersøke blodgjennomstrømningen i testiklene før og etter abdominal elektroakupunktur. Menn som fikk akupunktur med elektrisk stimulering (10 Hz) i punkter relatert til fertilitet viste økt blodgjennomstrømning i testiklene. Elektroackpuntur med lavere elektrisk stimulering eller på et annet sted (ST 25) viste ingen endring i blodgjennomstrømningen. Det ble ikke undersøkt om dette har klinisk relevans for fertiliteten. Større randomiserte kontrollerte studier som ser på akupunkturbehandling og graviditet eller levende fødte barn som mål er nødvendig før det kan konkluderes med klinisk effekt.

Her finner du artikkelen denne informasjonen er hentet fra:

Yao DF, Mills JN. Male infertility: lifestyle factors and holistic, complementary, and alternative therapies. Asian J Androl [serial online] 2016 [cited 2018 Mar 17];18:410-8. Available from: http://www.ajandrology.com/text.asp?2016/18/3/410/175779DOI: 10.4103/1008-682X.175779

Photo by Unsplash